Ligji per arsimin parauniversitar ne kosove . QASJA E KOMUNITETEVE NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR NË KOSOVË April 6th, 2019 - numrat si vijon 3 634 ashkali të Kosovës 1 927 djem 1 707 vajza 3 774 boshnjakë të 2 Sistemi kurrikular në Kosovë ofron shkollim në gjuhën shqipe boshnjake dhe turke derisa sistemi me kurrikulë të Serbisë ofron arsim vetëm në gjuhë serbe Gjuha osmane. Sep 07, 2012 · ligji nr. . 2. . . Instituti EdGuard ka bërë një analizë se si do të jenë pagat për mësimdhënësit e arsimit parauniversitar sipas Projektligjit të ri për paga. . . Qëllimi i këtij ligji është që të rregullojë edukimin, arsimin dhe aftësimin parauniversitar nga niveli 0 deri në 4 i ISCED-it duke përfshirë arsimin dhe aftësimin e fëmijëve dhe të rriturve që marrin kualifikime në këto nivele. 09. Një prej ndryshimeve që pritet të reflektohet ligjin për arsimin parauniversitar është që fëmijët mund të nisin klasën e parë që moshën pesë vjeç me kushtin që gjashtë t'i bëjnë brenda vitit. . 02/L-24) ishte miratuar qershor 2005 me qëllim të krijimit të. Top 32 Come Stupire I Vostri Amici Update 7 hours ago. Ky ka qenë mesazhi që. March 25th, 2019 - Ligji mbi Arsimin në Komuna në republikën e Kosovës 2008 Ligji për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës 2011 37 Ligji per arsimin e larte Republika e Kosovës Kuvendi Shërbimi Psiko Social në Institucionet e Arsimit April 9th, 2019 - Numri i psikologëve shkollorë llogaritet mbi bazën e numrit të. 04/L-037. . 05/2021 për kuadrin professional në arsimin parauniversitar. LIGJ NR. 4. . 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të. Shqipëria dhe Kosova do të kenë tekste të përbashkëta sa i përket arsimit parauniversitar. 03/L-068 PËR ARSIMIN NË KOMUNATE REPUBLIKËS SË KOSOVËS. Published: 18/09/2011. . . . RN00009516 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 18/07/2022 Afati për aplikim: 17/08/2022 - 31/08/2022 Bazuar nenet 67 dhe 68 të Ligjit të Zyrtarët Publik nr. Në këtë analizë rezulton një rritje mesatare prej 15 për qind. . ligji nr. Futja e kësaj lëndë institucionet arsimore, dikton nevojën e ndryshimeve paraprake ligjore. 1998 per disa ndryshime ne ligjin nr. Ligji për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës. . . . 04/l-032 pËr arsimin parauniversitar nË republikËn e kosovËs. Instituti për Studime në Edukim “EdGuard” ka publikuar një analizë të rritjes së pagave të punonjësve në arsimin parauniversitar sipas koeficientëve të Projektligjit të ri për Paga. Shkarko. . Next Story: Ligji për Arsimin e Lartë Republiken e Kosovës. . Current Global rank is 68,154, site estimated value 32,256$. . . .
. - Ligji perArsiminParauniversitar,neni 18i tij thote: - 1. Raporti ''Aksesi i Komuniteteve Arsimin Parauniversitar Kosovë'', mbulon. net. 69/2012 PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E. Gjithashtu, për të obliguar dhe rregulluar shkollimin parauniversitar, MASHT, ka përpiluar disa akte ligjore. Dy vite më parë Kuvendi i Shqipërisë miratoi një ligj për arsimin parauniversitar ku drejtorive arsimore u hiqen kompetencat dhe epërsitë në vendimmarrjen për punësimin apo shkarkimin e mësuesve qoftë me kohë të plotë apo të pjesshme. Sipas tij, kjo gjendje e krijuar më së miri do të. . jetës për të gjithë. 2008,. 69/2012, datë 21. Ligjin nr. Sipas Projekligjit, mësimdhënësit në shkollën e mesme të lartë, do ta kenë koeficientin 5. Dy vite më parë Kuvendi i Shqipërisë miratoi një ligj për arsimin parauniversitar ku drejtorive arsimore u hiqen kompetencat dhe epërsitë në vendimmarrjen për punësimin apo shkarkimin e mësuesve qoftë me kohë të plotë apo të pjesshme. 04/L-138 Për Arsimin dhe Aftësimin Profesional. para 33 minutave - Koha. Në bazë të nenit 31 të Ligjit Nr. Këshilli drejtuesi çdoshkolle të nivelit2dhe 3 të ISCED-itthemelonnjë këshill të nxënësve,i cili duh. . . . 2008 Shfleto aktet nënligjore. Dy vite më parë Kuvendi i Shqipërisë miratoi një ligj për arsimin parauniversitar ku drejtorive arsimore u hiqen kompetencat dhe epërsitë në vendimmarrjen për punësimin apo shkarkimin e mësuesve qoftë me kohë të plotë apo të pjesshme. 19 shpallje mjedis shkenca sociale në Portali Kastori. Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. Lidhur me nenet e ndryshuara këtë ligj ka pasur diskutime edhe nga përfaqësues të. Mark Marku, nënkryetar i Komisionit të Arsimit dhe Medias: Mund të ketë një abuzim, që të gjitha shkollat private mund të fusin lëndë fetare dhe në këtë rast problemi është tek nxënësit. Presidentit të Republikës së Kosovës:. Top 30 Dolci Regionali Italiani Ricette Update 7 hours ago. 2022 Nr. 7952, datë 21. 7952 Nr.

Popular posts